Διασφάλιση ποιότητας

▌Διασφάλιση Ποιότητας

H  ARAPOS INTERNATIONAL  στοχεύει με την οργανωτική και λειτουργική της δομή, να παράγει ποιοτικά προϊόντα που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της αλλά και των τελικών καταναλωτών.  

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έχει θεσμοθετήσει εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό η παραγωγή να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ και τις πρακτικές της  Ορθής Πρακτικής Παραγωγής.  

Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) οι προδιαγραφές κάθε προϊόντος καθορίζονται σε συνεργασία με τον πελάτη.

O τομέας παραγωγής προϊόντων συσκευασίας τροφίμων, παρακολουθείται με ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Ποιοτικός έλεγχος

Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται κατά την προμήθεια, την παραλαβή, την αποθήκευση, την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων 

Κατά την προμήθεια και παραλαβή:

 • Επιλογή προμηθευτών βάσει της πολιτικής, επιλογής προμηθευτών ,της Εταιρείας
 • Ορισμός τεχνικών προδιαγραφών, υλικών προς επεξεργασία 
 • Ορισμός μοναδιαίας ποσότητας μέτρησης κατά την παραλαβή 
 • Έλεγχος ποσότητας
 • Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών (βάρος, πάχος, πλάτος, διαστάσεις)
 • Παραλαβή εργαστηριακών αναλύσεων για την ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
 • Έλεγχος τήρησης και εναρμόνισης με νομοθετικό πλαίσιο για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Έλεγχος κατάστασης συσκευασίας
 • Έκτακτοι Χημικοί έλεγχοι τυχαίων δειγμάτων, για επαλήθευση εργαστηριακών αναλύσεων, σε πρώτες ύλες, που προορίζονται για παραγωγή ειδών συσκευασίας τροφίμων

Κατά την αποθήκευση:

 • Ασφαλής τοποθέτηση σε καθορισμένους χώρους με διαταξη FIFO
 • Διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος αποθήκευσης
 • Διαχωρισμός υλικών κατά είδος και γραμμή παραγωγής
 • Προφύλαξη υπολοίπων

Κατά την παραγωγή:

Το κυρίαρχο πλεονέκτημα του τμήματος παραγωγής είναι η ευελιξία, η ταχύτητα και η προσαρμογή στις προδιαγραφές ποιότητας της VELER και των πελατών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Όλη η παραγωγή των προϊόντων συσκευασίας τροφίμων ελέγχεται από ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS ενώ σε συνεργασία με διαπιστευμένα Χημεία, πραγματοποιούνται χημικές αναλύσεις σε δείγματα προϊόντων συσκευασίας τροφίμων.

Στόχοι μας είναι:

 • Η παραγωγή προϊόντων με απόλυτη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών τους σε πάχος, πλάτος, μέτρα.
 • Τα παραγόμενα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας, να εξελίσσονται και  να προσαρμόζονται σε διευρυμένες εξελικτικές  ανάγκες της αγοράς.
 • Η πλήρης συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Η  βέλτιστη   διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και η παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον και εταιρική υπευθυνότητα.
 • Η πρόληψη και αποφυγή κινδύνων όσο αφορά τον τομέα Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
 • Η αποτελεσματική προσαρμογή των αλλαγών και ο έλεγχος τήρησης αυτών
 • Η  συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και τεχνικής κατάρτισης.
 • Ο προγραμματισμός και ο ορισμός χρονικού πλαισίου παραγωγής, ο έλεγχος και η συνεχής βελτίωση ροής παραγωγής.

Κατά την διάθεση:

 • Προγραμματισμός παραδόσεων.
 • Ποσοτικός έλεγχος.
 • Ασφαλής φορτωση και έγκαιρη παράδοση.

After sales

 • Πραγματοποίηση ελέγχων για τα διατιθέμενα προϊόντα και την ικανοποίηση των πελατών και καταναλωτών.
 • Ανάληψη ευθύνης και αντικατάσταση τυχόν προβληματικών προϊόντων σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών της εταιρείας. 

Στη VELER, για την εφαρμογή της πολιτικής θεμάτων Ποιότητας είναι υπεύθυνοι όλοι οι εργαζόμενοι. Η Διεύθυνση φροντίζει για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και τεχνικής κατάρτισης,είναι δε, αρμόδια για την παρακολούθηση καθώς και την αναβάθμιση αυτής της Πολιτικής σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 

Αξιολόγηση

Οι αξιολογήσεις εφαρμόζονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας,με βάση την  εμπειρία των πελατών της.
Εφαρμόζεται αξιολόγηση στους βασικούς προμηθευτές της εταιρείας.
Στόχος είναι ο καθορισμός προγραμμάτων βελτιστοποίησης, όπου κριθεί αναγκαίο.

 

Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας

Το όραμα όλων εμάς που εργαζόμαστε στην  ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. είναι να συνδεθεί το όνομά μας με την πλήρη ευχαρίστηση και ικανοποίηση των πελατών μας και των καλεσμένων τους.

 Με αυστηρή προσήλωση στα πρότυπα ποιότητας έχουμε ως αποστολή να προσφέρουμε καθημερινή απόλαυση με άριστες υπηρεσίες με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και την ευημερία των προμηθευτών, συνεργατών, και τοπικών κοινοτήτων.

 Η ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. εφαρμόζει πρακτικές με γνώμονα την συνεχή τήρηση της Πολιτικής Ασφάλειας & Ποιότητας αλλά και την συνέπεια στην εταιρική κοινωνική της ευθύνη. Οι πρακτικές  αυτές διασφαλίζουν τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας μας για παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας.

Η εταιρεία υιοθετεί διαρκώς νέες τεχνικές και σύγχρονες μεθόδους της βιομηχανίας υλικών επαφής με τρόφιμα και προχωράει στη εφαρμογή τους προκειμένου να εκσυγχρονίζει τα μηχανήματα της  για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων συμβάλλοντας σε μια οικονομική αειφόρο ανάπτυξη με ηθική και δεοντολογία.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η επιχείρηση τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων εδεσμάτων, η οποία συνίσταται στο :

 • να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018
 • να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
 • να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, αποφυγής κακόβουλων πράξεων και νοθείας
 • να τηρείται μητρώο διακινδύνευσης και κατάλογος απαιτήσεων ενδιαφερόμενων μερών
 • να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγής και την αποθήκευσης
 • εξασφαλίζουμε πόρους για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
 • να διατηρούμε τους διαύλους επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας αλλά και τις αρχές
 • να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι για την υλοποίηση της στρατηγικής μας, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

 Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι, Διεύθυνση και Εργαζόμενοι που εργαζόμαστε για τη πρόοδο της ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε..

 

Πιστοποιήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 από TUV HELLAS για την πρόληψη,αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση, συμμόρφωση και συνεχή βελτίωση της παραγωγής ασφαλών υλικών συσκευασίας τροφίμων.

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 049 14 0115